NAUTILUS Potápačské centrum

Košík 0,00 
0

Váš košík

0
Medzisúčet: 0,00 

Žiadne produkty v košíku.

Žiadne produkty v košíku.

Spracovanie osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Prevádzkovateľ

Firma NAUTILUS, spol. s r.o. (IČO: 35693142) spracováva osobné údaje zákazníkov v rozsahu:

Klienti potápačských kurzov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska,  telefónne číslo, emailová adresa, povolanie, skúsenosti s ponáraním

Klienti potápačských dovoleniek:meno,
priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, číslo pasu, telefónne číslo,
emailová adresa

Klienti požičovne:meno,
priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, 
číslo OP, potápačská licencia, telefónne číslo, emailová adresa

Zákazníci:

 • Fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa bydliska,  dodacia adresa, telefónne číslo, emailová adresa, názov banky, číslo účtu, cookies
 • Právnická osoba: názov firmy,  fakturačná adresa  firmy,  IČO, DIČ, IČ DPH, dodacia adresa, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, emailová adresa, názov banky, číslo účtu, cookies


Na marketingové účely spracováva osobné údaje v rozsahu:

Meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo,
emailová adresa, cookies, prípadne fotografie a videá vyhotovené zo
zájazdu a z kurzov

Osobné údaje spracováva firma NAUTILUS, spol. s r.o. za účelom

 • fakturácie dodávaného tovaru
 • fakturácie dodávaných služieb
 • zasielania dodávaného tovaru
 • organizovanie potápačských kurzov, zabezpečenie poistenia
 • organizovanie a predaj potápačských dovoleniek, zabezpečenie poistenia
 • požičiavanie potápačského výstroja
 • záručný a pozáručný servis, plnenie fliaš
 • stavebné práce
 • zasielania mailových reklamných ponúk produktov firmy NAUTILUS, spol. s r.o. a newslettera, kontaktu na sociálnych sieťach
 • vyhotovenia zmluvy, vymáhania pohľadávok


Osobné údaje firma NAUTILUS, spol. s r.o. neposkytne tretím osobám, s výnimkou:

 • Camera, s.r.o., Hrobákova 21, 851 02 Bratislava, spravovanie kamerového systému.

 • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, dopravná spoločnosť.

 • Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, poistenie osôb a majetku.

 • ETI Slovensko s.r.o., Michalská 9, 811 01 Bratislava, cestovná kancelária.

 • PADI, The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol, BS13 8AE, England, vyhotovenie medzinárodnej potápačskej licencie.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

 1. Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.
 2. Nevyužívaním zasielania mailových a telefonických  ponúk produktov prevádzkovateľa nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.


Spoločné
ustanovenia:

Osobné údaje,
ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára
alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný
o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Ochrana vašich
osobných údajov sa spravuje ustanoveniami
zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov. napr. právo na základe písomnej žiadosti
požadovať:

Právo na prístup

 • Máte právo na poskytnutie
  kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie
  o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše
  osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je
  z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto
  informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté
  elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na nápravu

 • Prijímame
  primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť
  informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými
  disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás
  požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

 • Za určitých
  okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad
  v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú
  potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak
  odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť
  z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité
  právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti
  vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

 • Za určitých
  okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné
  údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o
  Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje
  nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

 • Za určitých
  okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám
  poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však
  týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na
  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

 • Máte právo
  namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych
  oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti
  siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny
  oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné
  údaje ďalej spracúvať. 

Práva súvisiace s automatizovaným
rozhodovaním 

 • Máte právo
  odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás
  vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva
  v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.  

Právo odvolať súhlas

 • Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na
  základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš
  súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj
  súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť

Ak
chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane
uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na linke: 02/ 6720 9031,
poslaním e-mailu na adresu: nautilus@nautilus.sk, alebo písomnou žiadosťou
zaslanou do sídla prevádzkovateľa na korešpondenčnú adresu: Hrobákova 21, 851
02 Bratislava

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa
domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne,
môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk,
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

 Osobné údaje firma NAUTILUS, spol. s r.o. bude uchovávať v súlade so zákonom
o archívoch a registratúrach, 
zákonom o účtovníctve a zákonom o DPH  po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku,
ktorého sa to týka (rok, kedy bola vystavená posledná faktúra).

Osobné
údaje určené na marketingové účely bude firma NAUTILUS, spol. s r.o.  uchovávať po dobu
10 rokov od udelenia súhlasu, alebo pokiaľ súhlas dotknutá osoba neodvolá.

Dotknutá osoba môže požiadať o opravu osobných údajov, o obmedzenie spracúvania alebo o ich vymazanie.


Cookies

Naša internetová stránka využíva „cookies“.
„Cookie“ je malý textový súbor, používaný na zhromažďovanie neosobných
informácií, ako napr. typy použitých internetových prehliadačov, použité
internetové vyhľadávače alebo webové stránky, z ktorých je používateľ napojení
na internetovú stránku, pričom tieto informácie sú využívané pre súhrnné
štatistiky. Cookies a iné technológie môžu slúžiť na uchovanie informácií,
ktoré používateľ predtým zadal. Väčšina prehliadačov umožňuje riadiť
spracovanie cookies vrátane toho, či budú prijaté a ako sa majú odstrániť.
Internetová stránka nesleduje použitie internetovej stránky jednotlivcami a ani
detaily o jednotlivých návštevách. Všetky použité technológie sú použité v
rámci snahy o zlepšenie kvality internetovej stránky a stále je braný zreteľ na
súkromie každého používateľa. Väčšina prehliadačov umožňuje riadiť spracovanie
cookies vrátane toho, či budú prijaté a ako sa majú odstrániť a zároveň
nastaviť tak, aby používateľa pri prijatí cookie upozornili, prípadne môže
používateľ používanie cookies v prehliadači úplne zakázať.